The Future Forward Party Explained

  • Published on Sep 23, 2018
  • ... อนาคตใหม่ (Future Forward Party: FWP) คือกลุ่มการเมืองที่เกิดจากการริเริ่มของคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ อดีตรองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท และ ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล อดีตนักวิชาการด้านนิติศาสตร์และอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกลุ่มบุคคลที่ไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารซึ่งถือเป็นวิถีทางที่ไม่เป็นประชาธิปไตย อนาคตใหม่มุ่งมั่นทำงานการเมืองอย่างสร้างสรรค์โดยชูคำขวัญ “อนาคตใหม่ เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต” และเสนอแนวนโยบาย “3 ป.” คือ 1. ปลดล็อก กฎหมาย นโยบาย ระเบียบต่างๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศและเอื้อต่อทุนผูกขาด 2. ปรับโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากร มุ่งเน้นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น และ 3. เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ และใช้ศักยภาพดังกล่าวพาตัวเองไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีขึ้น The Future Forward was founded by Thanathorn Juangroongruangkit and Piyabutr Saengkanokkul upon the determination to restore democracy in Thailand. Its slogan promises the changes Thailand much deserves - “The Future Forward for Thailand with a brighter future,”. Future Forward’s main policy frameworks are; 1) reconstruction of laws, policies and regulations which hinder Thailand’s development and support monopoly capital, 2) reformation of budgets and resources by providing public welfare and decentralizing power to local authorities, and 3) reinforcement by increasing people’s opportunities to access resources and capital in order to reach their potential for better life. อนาคตใหม่เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต ปลดล็อก: ปลดเงื่อนไข กฎหมาย นโยบายและกฎระเบียบที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศและ เอื้อต่อการผูกขาด ปรับโครงสร้าง: ปรับการจัดสรรงบประมาณ ทรัพยากร ให้เท่าเทียม ทั่วถึง เป็นธรรม กระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น กระจายทุนและโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชน เปิดโอกาส: เปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เติบโตเต็มศักยภาพ สร้างโอกาสให้ทุกคนสามารถไปสู่อนาคตใหม่ที่ดีขึ้นได้ พรรคอนาคตใหม่เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต ประเทศไทยอยู่ในความขัดแย้งทางการเมืองอย่างร้าวลึกมากว่าทศวรรษ สร้างความสูญเสียทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมหาศาล การเมืองแบบแบ่งขั้วเป็นอุปสรรคต่อการเจรจาปรึกษาหารือกัน ในขณะที่การเมืองแบบเผด็จการทหารก็ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของพลเมืองและกดทับปัญหาทั้งหมดไว้ ไม่สามารถทำให้ความขัดแย้งยุติลงและไม่อาจแสวงหาฉันทามติร่วมกันของคนในชาติได้ ทั้งที่ในความเป็นจริงแล้ว ผู้สนับสนุนฝักฝ่ายทางการเมืองทั้งหลายต่างก็ต้องการระบอบการเมืองที่ดีและคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งสิ้น เราผู้อยู่ท่ามกลางความขัดแย้งนี้จึงเห็นพ้องต้องกันว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องมีพลังใหม่เพื่อฟื้นความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาอีกครั้ง “พรรคอนาคตใหม่” เกิดจากการรวมตัวกันของคนหลากหลายวงการเพื่อลงมือสร้างการเมืองแบบใหม่ ไม่ให้ประเทศไทยต้องจมปลักอยู่กับ “ทศวรรษที่สูญหาย” อีกต่อไป พรรคอนาคตใหม่ออกแบบนโยบายที่จะทำให้ประชาชนมีโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียม พัฒนาคุณภาพชีวิต เข้าถึงทุนและทรัพยากร ทำลายระบบผูกขาดที่ทำให้ประชาชนไร้อำนาจต่อรอง พัฒนาสวัสดิการที่รองรับการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้แก่ทุกคนอย่างถ้วนหน้า พรรคอนาคตใหม่ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพเท่าทันความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก ที่มาพร้อมกับโอกาสและความท้าทายใหม่ๆ สร้างกฏหมายที่เอื้อให้เกิดธุรกิจใหม่ ไม่ใช่เป็นอุปสรรค พรรคอนาคตใหม่จะทำประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้ เวทีการเมืองไม่ถูกผูกขาดโดยคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มีระบบที่ยุติธรรมโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยประชาชน พรรคอนาคตใหม่มุ่งหมายทำงานการเมืองระยะยาวเพื่อผลักดันความคิดและนโยบายให้เกิดผล โดยประชาชนเป็นเจ้าของพรรคร่วมกัน ผ่านการระดมสมองและระดมทุน เป็นเวทีที่เปิดกว้างกับทุกเสียง ประเทศไทยสูญเสียเวลาและโอกาสมามากพอแล้ว คนไทยต้องมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เรามีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า หากมีการเมืองแบบประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์และเข้มแข็ง นี่คือห้วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ ที่เราจะร่วมกันสร้างประเทศไทยที่มีความหวัง มีเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ประชาชนคนไทยมีศักดิ์ศรี มีอำนาจที่จะกำหนดอนาคตของประเทศด้วยตนเอง ประเทศไทยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน ประเทศไทยที่มีอนาคต

    https://www.facebook.com/FutureForwar

    [ Are you curious about Future Forward Party? ] Find out about what Future Forward Party is really about; our core values, policy framework, funding and public participation. Let’s stand up to eliminate the politics of fear and create the politics of hope. Become a futurista and reshape the future of Thailand with us. ------------------------------------ อนาคตใหม่ เพื่อประเทศไทยที่มีอนาคต เรียนรู้โลกกว้าง-แบ่งปันความรู้สู่สังคม